Beleid, ICT, PO

Bestaan er na komende verkiezingen nog kleine scholen?

Door Jan Lepeltak

Kleine scholen in krimpregio’s zoals delen van Groningen, Friesland, Zeeland, delen van Brabant, Zeeland en Zuid-Limburg hebben het moeilijk. Hun voortbestaan wordt ernstig bedreigd. We hebben het dan gauw over zo’n 2000 scholen. Een goede kennis die voor D66 in een Groningse gemeenteraad zit vroeg ik hoe D66 hier tegenaan kijkt? Hij maakte me duidelijk dat D66 weinig in kleine scholen ziet.  Dat is erg jammer. Nog los van de emoties die de sluiting van de enige school in een kleine gemeenschap teweegbrengt, biedt ICT uitstekende mogelijkheden om te innoveren en een kleine school te behouden.
De afgelopen jaren heb ik een aantal medezeggenschapsraden van kleine scholen met succes mogen bijstaan. Van de innovatie heb ik later helaas nog niet zo veel gemerkt.

De problemen van een aantal kleine scholen was niet dat men onder de norm zat wat betreft het aantal leerlingen, het was meestal ook geen kwestie van kwaliteit of geld dat bij het bestuur leidde tot een voorgenomen besluit tot fusie dus feitelijke sluiting van de vaak meer dan 100 jaar oude dorpsschool. Wat dan wel? In veel gevallen werd al elders gebouwd aan een nieuwe brede school kilometers verderop. Een school met allerlei voorzieningen zoals dagopvang etc. Vaak waren er afspraken met de gemeente die investeerde in een nieuw gebouw voor een paar honderd leerlingen op basis van de belofte dat het bestuur door sluiting  van de kleine dorpsscholen voor de nodige leerlingen zal zorgen. Sommige nieuwe gebouwen stonden voor een deel leeg en dat was niet bedoeling.

In het conceptverkiezingsprogramma van D66 lezen we: “..We investeren in (…) in brede scholen met daarbinnen vroeg- en voorschoolsonderwijs voor iedereen, in versimpeling van leergangen, in tweede kansen, in leven lang leren en in onderzoek; en dat alles met meer aandacht voor de leerling en minder bureaucratie. (…) D66 wil dat basisscholen meer bieden dan alleen onderwijs. Een brede buurtschool (kindcentrum) is een school waar alle kinderen van twee tot twaalf jaar terecht kunnen. Op een brede buurtschool ontwikkelen kinderen zich op het gebied van sport, cultuur, creativiteit, techniek en maken kennis met natuur en duurzaamheid. Naschoolse opvang en overblijven zijn altijd mogelijk.”

Het onderwijs zit middenin een digitale revolutie lezen we verder. Nieuwe digitale lesmethoden kunnen een positief effect hebben op zowel de effectiviteit van de lesmethoden als de tijdsbesteding van de leraar. Digitale kennisdeling, leren op afstand,
Massive Open Online Courses, digitaal toetsen, digitaal bijscholen vormen een rijke aanvulling op de huidige vormen van onderwijs. D66 wil dat Nederlandse onderwijsinstellingen deze ontwikkelingen omarmen en leraren scholen hiermee om te gaan. Dat lijkt toch een goede zaak aangezien de kleine school met zijn prettige schoolklimaat, laag ziekteverzuim onder leerkrachten, vaak goede kwaliteit en weinig of geen pestproblematiek een prima voedingsbodem voor innovatieve, smart leren oplossingen biedt. Zie ook mijn artikel http://www.learningfocus.nl/2015/03/03/kleine-scholen-en-kwaliteit-gaan-goed-samen/ . Je moet constateren dat in de nu bekende verkiezingsprogramma’s de kleine school in de steek wordt gelaten.
In de tv-serie Borgen zag ik een scène met een gesprek tussen minister-president Birgitte Nyborg en de fractievoorzitter van de Groenen. Men moest bezuinigen dus werd aan de kleine scholen gedacht. Dit was voor de Groenen onbespreekbaar. Het sluiten van de kleine scholen leidt tot vertrek van jonge gezinnen en uiteindelijk tot verloedering van het platte land stelde de partijleider van de Groenen. Het is nu afwachten wat het verkiezingsprogramma van GroenLinks ons volgende week gaat brengen.

Geef een reactie

+ 69 = 72

Translate »