Afstandsonderwijs, Blended learning, Corona, Didactiek, E-learning, Klassenmanagment, MBO, Online leren, VO

Simultaan onderwijs

Fifi Schwarz zet haar belangrijkste ervaringen en conclusies over het onderwijs tijdens de coronacrisis op een rijtje. 

Terwijl mbo’s druk zijn met alle aanpassingen voor de lessen en praktijkexamens die vóór de zomer moeten plaatsvinden, moeten ze ook al aan de slag met aanpassingen van het lesprogramma voor na de zomer. Afgaand op de vele verzuchtingen die ik op EduTwitter lees, lijkt het of de meeste docenten het de afgelopen periode als een noodzakelijk kwaad zagen en hopen op een terugkeer naar de oude situatie. Toch zal ook na de zomer hoogstwaarschijnlijk sprake zijn van een mix van fysiek onderwijs en onderwijs op afstand.

In een ideale situatie kun je als school- of opleidingsteam goed nadenken over onderwijsvisie en curriculum. Maar de situatie is niet ideaal, er zijn nú quickfixes nodig. Op één van de mogelijke quickfixes ga ik in dit blog in: simultaan onderwijs. Wat houdt het in, hoe pak je dit aan, en is het eigenlijk wel een (quick) fix?

Twee halve groepen: een dubbele les?

Sinds kort zijn de basisscholen en middelbare scholen weer open. Rekening houdend met de maatregel om anderhalve meter afstand in acht te nemen, kiezen veel scholen ervoor om hun leerlingen bij roulatie naar school te laten komen. De helft van de klassen komt bijvoorbeeld alleen de ochtenden, of op maandag en dinsdag, terwijl de andere helft thuiswerkt en omgedraaid krijgt die andere helft thuis les in de middagen of op donderdag en vrijdag en blijft de eerste helft dan thuis – al dan niet met zelfstandig te maken opdrachten. Er wordt ook gekeken naar en geëxperimenteerd met lessen waarbij een deel van de klas de les op school krijgt en een deel van de klas diezelfde les tegelijkertijd vanuit huis volgt.

Hier worden verschillende termen voor gehanteerd. Ik hoorde al geregeld de termen hybride of blended learningvoorbijkomen. Nadeel van ‘hybride’ is dat deze term in de context van het mbo al langere tijd wordt gebruikt voor de mix van onderwijs op school en onderwijs in de beroepspraktijk. Blended learning dekt de lading ook niet helemaal. Het klinkt wel heel erg ‘online,’ maar van blended learning is juist ook sprake wanneer webtools in een offline les worden ingezet.

Wilfred Rubens heeft het over een ‘om en om’ model, maar de term ‘om en om’ vind ik eerder passen bij de situatie die ik aan het begin van deze alinea schetste.

Zelf ben ik de term simultaan onderwijs gaan gebruiken. Collega’s nemen deze nu ook heel gemakkelijk over en dan begrijpen we ook meteen wat wordt bedoeld: tegelijkertijd fysiek én op afstand les. Een docent heeft in de klas fysiek contact met de aldaar aanwezigen en op afstand met de studenten die dezelfde les tegelijkertijd vanuit huis volgen. Een groot voordeel ten opzichte van roulerende groepen kan zijn dat je elke les maar een keer hoeft te geven en gedurende dezelfde periode meer lessen kunt verzorgen – al kun je je afvragen of dat wenselijk is. Anderzijds, als je een klas opsplitst in een helft die fysiek aanwezig is en een helft die op afstand meedoet, heb je waarschijnlijk dubbel zoveel werk aan dezelfde les. Als het enigszins mogelijk is, doe dan liever minder goed dan veel matig.  

Simultaan, hoe pak je dat aan?

Er komt wel wat bij kijken om een simultaan verzorgde les goed te laten verlopen.

Allereerst moet dit in onderwijslogistiek opzicht goed geregeld zijn: hoe kies je wie naar school komt en wie thuis de lessen volgt? Geef je bijvoorbeeld voorrang aan de leerlingen/studenten die een moeilijke thuissituatie hebben of anderszins extra aandacht nodig hebben en laat je de mensen die minder hinder ervaren van het afstandsonderwijs, thuis? Ga je uit van vaste groepen, waarbij je bijvoorbeeld rekening houdt met reistijd en/of thuissituatie, of geef je studenten daar keuze in? Hoe leg je dit roostertechnisch vast, zonder de roosteraars stress te bezorgen?

Ook moet de techniek op orde zijn. Arjan van der Meij, docent natuurkunde bij De Populier in Den Haag (vo) rekende voor dat een school per leslokaal een paar honderd euro kwijt is om een livestream technisch in orde te maken. Je moet er dan nog wel voor zorgen dat je zelf gedurende de les zichtbaar blijft voor de studenten thuis, en ook de klasgenoten moeten verstaanbaar en liefst zichtbaar zijn. Andersom moeten de studenten die de les vanuit huis volgen ook verstaanbaar zijn voor de klas. En wie geen smartboard heeft maar een whiteboard gebruikt, moet ervoor zorgen dat ook dat zichtbaar is voor de studenten thuis.

Dat waren de randvoorwaarden. Bij het voorbereiden van lessen moet je didactische keuzes maken. Welke werkvormen kies je voor het activeren van voorkennis en het maken van opdrachten of het inoefenen van nieuwe begrippen? Kies hierbij waar mogelijk voor webtools, zoals Whiteboard.Fi; Padlet; Socrative. Zo verbind je je studenten aan elkaar, omdat ze allemaal in dezelfde omgeving werken en maak je het jezelf een beetje makkelijk. Dat laatste moet in deze tijden mogen.

En: als je je klas in groepjes wil laten samenwerken, denk dan na over hoe je dat aanpakt. Laat je de studenten die in de klas groepjes vormen met elkaar en de studenten thuis in groeps-chats werken, of zorg je juist voor een mix, waarbij bijvoorbeeld tweetallen uit het klaslokaal werken met een tweetal dat thuis zit? Dat laatste zou ik aanbevelen, omdat je op die manier ook het contact tussen klas en thuis bevordert en je als docent makkelijker via de aanwezigen in de klas de aanwezigen thuis bereikt.

Hoe ga je je aandacht verdelen over alle deelnemers? Het is belangrijk om hier van tevoren goed over na te denken. Een natuurlijke impuls zal zijn om in de lessituatie vooral te reageren op wie in dezelfde ruimte zit. Dan kan het er zomaar bij inschieten om te denken aan de mensen die via het scherm meedoen, met het risico dat zij afhaken. Om dit te voorkomen zou je een van de in het klaslokaal aanwezige studenten de rol van moderator kunnen geven: hij of zij kan dan in de gaten houden of er vragen of reacties zijn. Net zoals je in een debatles ook een student de rol van timekeeper geeft.

Tot slot: neem de tijd, letterlijk en figuurlijk. Online lesgeven was al uitermate vermoeiend, leerden we de afgelopen maanden. Simultaan lesgeven zal helemaal een uitputtingsslag zijn. Hoe veel energie je er ook van krijgt om je studenten weer in levenden lijve te zien, het zal ook veel energie kosten om de les in goede banen te leiden en je aandacht over de groepen te verdelen. Laat lessen dus niet per se even lang duren als normaal, of ruim voldoende verwerkingstijd in voor de opdrachten (sowieso goed om het leren zichtbaar te maken tijdens de les in plaats van huiswerk te geven) en plan voldoende pauzes in.

Quick fix of overgangssituatie?

Als je ziet wat er bij komt kijken, is simultaan onderwijs niet bepaald een appeltje-eitje.

Toch kijk ik nu vooral naar de mogelijkheden van simultaan onderwijs. Het is in ieder geval een oplossing waarmee opleidingen gehoor kunnen geven aan de anderhalvemetermaatregel, mits alle randvoorwaarden dan in orde zijn. Bovendien kunnen docenten die hun klassen node missen, eindelijk weer genieten van het fysieke onderwijs én zullen ook de studenten erbij gebaat zijn.

Of het een blijvende oplossing is, is lastig in te schatten. Het is ook goed mogelijk dat opleidingen er eerder voor gaan kiezen om een deel van de vakken of lessen geheel online en een deel geheel offline aan te bieden, in beide situaties alle studenten op dezelfde manier bedienend. Wel denk ik dat zowel docenten als studenten zich er op moeten instellen dat van terugkeer naar de oude situatie (voorlopig) geen sprake is.

Fifi Schwarz was tot voor kort docent Nederlands in het mbo en is nu i-coach en projectleider vakintegratie bij het Nova College in Haarlem.

 1. Jan

  Beste mevrouw Schwarz

  Boeiend om te lezen welke mogelijkheden je ziet en met welke zorg je omgaat met deze livestreamlessen. Net daarom vind ik het onbegrijpelijk dat je één fundamenteel aspect van deze onderwijsvorm over het hoofd ziet: de privacy.
  De praktijk leert me dat een livestreamles geen sinecure is, zelfs al is ze goed voorbereid en zijn de randvoorwaarden vervuld. Met de camera voortdurend op jou gericht geef je les met de handrem op; er gaat veel spontaneïteit verloren.
  Maar een fundamenteler probleem vind ik dat scholen de verwachting creëren dat je je lessen hoort te streamen wanneer leerlingen door corona thuiszitten – of ik dat nu wil of niet – en dat ouders het intussen een evidentie vinden dat leraren hun lessen laten filmen. Wat als ik principiële bezwaren maak tegen livestreaming omdat ik vind dat mijn privacy in het geding is? Jammer dat je geen alinea aan deze fundamentele vraag hebt gewijd.
  Toont het andermaal dat de technologie van ons doeners maakt die vergeten eerst denkers te zijn?
  vriendelijke groet
  Jan Ongena

  • Dag Jan Ongena,

   Dank voor je reactie. Ik kan niet anders zeggen: dat is een terechte aanvulling. Het onderwerp verdient zelfs meer dan een alinea, dit leent zich voor minstens een apart blog, waar ik me graag later aan waag.
   Intussen: je bent wellicht bekend met de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/onderzoek_online_videobellen_en_online_proctoring_in_het_onderwijs.pdf)? Scholen kunnen hier zelf invulling aan geven, o.a. door de mogelijkheid tot het aantekenen van bezwaar te bieden. Daarmee is jouw zorg nog niet weg, want als je bezwaar maakt, dat bezwaar niet wordt gehonoreerd en de school alsnog verwacht dat je je lessen opneemt, wat dan?
   Het scheelt wellicht al als je synchrone lessen niet hoeft op te nemen, en alleen asynchrone instructie wel. De school moet er in ieder geval voor kunnen zorgen dat video-opnames alleen binnen de beschermde omgeving van het schoolnetwerk worden gedeeld.
   Ik ben zelf ook heel benieuwd naar ervaringen van docenten: worden op hun scholen goede afspraken gemaakt, voelen ze zich gehoord, welke oplossingen voor hun werkbaar? Inderdaad belangrijk om niet alleen als een speer van alles te regelen, maar om doordachte keuzes te maken. Ik kom hier i.i.g. zeker op terug.

 2. Nou moe. Wat doen we moeilijk. Leren en lesgeven is een natuurlijk iets.

  Simultaan onderwijs, blended onderwijs, thuis of in de klas, dubbel werk, quick fix. WOW wat een variatie is er mogelijk.

  Een les voorbereiden is dingen bedenken, doen en dan uitvoeren. Niet meer en niet minder. De TOPmeester is verbonden met de TOP leerlingen en elkaars vragen sleutel tot het openen van de (pandora-)doos van het gegeven vak.

  Inmiddels hebben we wel geleerd dat digitaal samenwerken eenvoudig is. De studenten en leerlingen hebben dit al lang door. Nu enkele docenten en beleidsmakers nog. Interactie is wat doet leren. In de klas of daarbuiten. Deze wisselwerking mag NIET verloren gaan in het digitale onderwijs, want dan is het getransformeerd in ‘boven-dom’. 🙂

  Weet u nog dat u toen u eenfenomeen of theorie ging uitleggen en een voorbeeld ging benoemen dat u toen het harder leerde dan anders.
  EN teken en schijf en klets.
  Deel je TOPschrift.
  Maak een klassewiki.
  Respect en veiligheid en uitdaging zijn kernbegrippen in de (e-)klas.
  Bewuste groei en spelvormen versnellers van ontwikkeling en wijsheid.

  Omdat ik nu even scheikunde docent ben, blij zonder school, heb ik het euvele plan/project bedacht om met 3 slagvaardige docenten-teams een bescheiden doorbraak te realiseren in het voorbereiden van onze lessen. Uuuh nee, beter de lessen van onze leerlingen en studenten. 1 team voor leerjaar 3. Start met 3M. 1 team voor leerjaar 4, start met 4H. En1 team K10, Engelstalig

  Ik heb voor elk team een dagdeel. Het verdienmodel volgt vanzelf.
  Ik werk vraaggestuurd (ook al heb ik wel een koers in gedachten).
  Wat vind u dat ik waard ben?
  Welke service verlangt u?
  Wat kunt u zelf investeren?
  Wat (welke technieken) wilt u leren?

  Mijn VEHIKEL wordt het symbaloo platform.
  We gaan lesplannen maken.
  Dat is een soort van ganzenbord met een ‘hinkel- of stapstenen-pad’ van activiteiten die je al dan niet samen met klasgenoten uitvoert.
  Sorteren van de leerroute (lees activiteiten) gebeurd op basis van de uitkomstvan de testjes en obderzoeken en NIET op basis van plek (thuis of op school).
  INTERACTIE (feed-back) is de sleutel. Ook als de activiteit (‘learning-rubric’) volledig online toegankelijk is.

  Momenteel ben ik de lesblokkendoos vnan de moeder/standaard les aan het ophalen bij de lerarenopleiding. Ik kan sparren met een geschiedenis topper en zoek nog een liefst docent engels.

  Oh ja en en half uur gezamenlijk zoomen is de basis van de werkbespreking. kkdwd.
  #SDG123 en dan nummer 7 chemistry

  PS
  IK kan niet zonder mijn papierenburoblad van A2 formaat en mijn schriften met mijn pennen- kleur en verf&tekenset. Als chemicus ook niet zonder de atoommodellen.

  PPS
  Zinvolle suggesties zijn welkom.

Geef een reactie

38 − = 36

Translate »